Realizacja zamówienia

Zamówienie trafia do realizacji po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność, o czym Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku Towarów, Sprzedawca niezwłocznie informuje Podwykonawcę o szczegółach zamówienia niezbędnych do koordynacji wysyłki zamówienia.

 

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminu otrzymania potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność.

 

W przypadku braku zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca może:

 

W zależności od sytuacji zaproponować Klientowi:

 

anulowanie całości zamówienia (w takiej sytuacji Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji realizacja składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w różnych terminach).

Odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy.

Zasady realizacji zamówień Towarów:

Zamówienia realizowane są wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminu otrzymania potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność i wynosi od 1 do 3 dni roboczych

 

Towar jest wysyłany przez Podwykonawcę za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

 

Zamówienie zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Wszelkie  zmiany w zakresie adresu dostawy dokonane przez Klienta po wysłaniu zamówienia (błędny adres, nieodebranie przesyłki w terminie itp.) dokonywane będą na koszt Klienta. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

Zgoda na pliki cookie